Kancelaria Notarialna w Legnicy prowadzona od kwietnia 2013 roku, przez notariusz Katarzynę Rudnik.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego. Przy dokonywaniu czynności notariusz jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub jeżeli przemawia za tym charakter czynności, także poza siedzibą Kancelarii.

BARDZO WAŻNE!
W zakresie czynności notarialnych informacje udzielane są bezpłatnie.