Kancelaria Notarialna w Legnicy prowadzona od kwietnia 2013 roku, na zasadach spółki cywilnej przez notariusz Katarzynę Rudnik i notariusz Martę Malewicz.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego. Przy dokonywaniu czynności notariusz jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub jeżeli przemawia za tym charakter czynności, także poza siedzibą Kancelarii.

BARDZO WAŻNE!
W zakresie czynności notarialnych informacje udzielane są bezpłatnie.